Tag: Spykar; P Jayakumar – Apollo Pharmacy; Rajiv Nair – Kaya Ltd; Samir Srivastav- Looks Salon; Satyen Momaya